Connect with us
Publicitate

Util

Vrei să fii salvator montan? Serviciul Salvamont Braşov caută oameni

Publicat

pe

Serviciul Salvamont angajează salvatori montani. După ce la concursul inițial s-a ocupat un singur post din cele 6 scoase la concurs, Serviciul Salvamont organizează un nou concurs de recrutare. Dacă la concursul anterior la toate cele 6 posturi era prevăzută o vechime de minim 4 ani, la acest concurs, un post este cu vechime minim 4 ani, iar celelalte 4 sunt sunt fără vechime. Condiția este să dețină atestat de salvator montan.

Publicitate

1. Salvator montan gradul I, M – 1 post în cadrul Serviciului Salvamont

2. Salvator montan gradul III, G/M – 4 posturi în cadrul Serviciului Salvamont

În conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată, prin H.G. nr.1027/2014, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele

Publicitate

Condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
 • aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul organizat pentru ocuparea postul contractual de execuţie de Salvator montan din cadrul Serviciului Salvamont:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat pentru postul de salvator montan gradul I, M;
 • studii medii sau generale pentru posturile de salvator montan gradul III, G/M;
 • atestat salvator montan, în termenul de valabilitate;
 • vechime în activitatea de salvator montan, astfel:
 • minim 4 ani vechime pentru postul de salvator montan gradul I,M;
 • fără vechime pentru posturile de salvator montan gradul III, G/M;
 • o limba străină de circulatie internatională, nivel mediu;
 • condiție fizică foarte bună;
 • permis de conducere (categoria B).

BIBLIOGRAFIA pentru posturile contractuale de execuţie de Salvator montan:

 • Hotărârea Guvernului României nr.77/23 ianuarie 2003 privind instituirea unor măsuri de prevenire a accidentelor montane si organizarea activității de salvare în munți;
 • Ordonanța de Urgență nr.57/03.07.2019, Partea a III-a – Administrația publică locală; Partea a VI-a – statutul funcționarilor publici, proceduri aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice, Titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Codul de etică și deontologie al salvatorului montan, ANSMR;
 • Manualul Salvatorului Montan – Mircea Opriș, Raul Papalicef, George Resiga, ediția 2008;
 • Hotărârea Consiliului Local Brașov nr. 412 din 25.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public Local Salvamont, Agrement și Parking;

Concursul se va desfăşura conform următorului calendar:

 • 17.06.2021, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 18.06.2021, ora 10.00 – selecția dosarelor;
 • 28.06.2021, ora 10.00 – proba scrisă la sediul Serviciului Public Local Salvamont, Agrement și Parking, Str. Poiana Doamnei nr.20B, Brasov (salvator montan);
 • 01.07.2021, ora 09.00 – proba practică (salvator montan);
 • data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 17.06.2021 ora 16.00 la sediul Serviciului Public Local Salvamont, Agrement și Parking, Str. Poiana Doamnei nr.20B, Brasov.

Publicitate

Conform prevederilor art. 6 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată, prin H.G. nr.1027/2014, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului Serviciului Public Local Salvamont, Agrement și Parking;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 • curriculum vitae;

 

Urmăriți Brasov.net și pe Google News
Publicitate
Publicitate
Spune-ți părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

De Interes