Connect with us
Publicitate

Administrație

Palatul Administrativ din centrul orașului trece din administrarea Prefecturii Brașov în cea a Consiliului Județean Brașov. Decizia a fost luată pentru ca clădirea să poată fi restaurată

Publicat

pe

Publicitate

Guvernul României, are pe masă, astăzi, hotărârea de transfer a Palatului Administrativ din centrul Brașovului din administrarea Prefecturii Brașov în cea a Consiliului Județean Brașov. Alături de Palatul Administrativ din centrul oraşului în decizie sunt trecute şi transferul mai multor clădiri şi terenuri din jurul clădirii principale.

Decizia de a se scghimba administrarea din cea a Prefecturii Braşov în cea a Consiliului Judeţean Braşov vine pentru ca clădirea să poată fi restaurată. Cum prefectura nu dispune de finanţări pentru a o restaura, s-a luat decizia ca Palatul Administrativ să vină în administrarea CJ Braşov, care poate accesa fonduri pentru a-l restaura. asta pentru că în ultima perioadă clădirea s-a degradat foarte tare.

„PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui palat administrativ din domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Braşov în domeniul public al judeţului Braşov”, se arată în titlul Hotărârii de Guvern.

NOTA DE FUNDAMENTARE

Publicitate

Instituția Prefectului – Județul Brașov deţine în administrare palatul administrativ, proprietate publică a statului, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziția MF nr. 166503, situat în municipiul Brașov, Bulevardul Eroilor nr.5, fiind, în prezent, sediul unde își desfășoară activitatea Instituția Prefectului – Județul Brașov și Consiliul Județean Brașov. Acesta face parte din ansamblul urban de arhitectură „Blumăna – Dealul Cetății”, conform Ordinului ministrului culturii și cultelor nr.2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare.

Până în anul 2008, pe rolul instanțelor judecătorești au fost înregistrate mai multe dosare având ca obiect stabilirea dreptului de proprietate/administrare asupra imobilului în discuție. Acesta a fost înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului abia în anul 2021, în baza HG nr.1145/2021 pentru modificarea poziţiei nr. 8 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Braşov din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

Imobilul este format dintr-un corp de clădire (s+P+3E) în suprafață construită de 2461 mp și suprafață desfășurată de 10.641 mp și terenul aferent în suprafață de 7831 mp. În prezent, din datele tehnice cadastrale înscrise în cartea funciară rezultă următoarele caracteristici tehnice ale palatului administrativ Brașov:

  • Palat administrativ cu regim de înălțime S+P+3E, suprafață construită la sol 2461 mp, suprafață desfășurată 10641 mp, teren aferent în suprafață de 3200mp, conform datelor înscrise în Cartea funciară nr. 166891 Brașov;
  • Teren neîmprejmuit delimitat parțial de construcții, trotuare și zone verzi în suprafață de 1005 mp, conform datelor înscrise în Cartea funciară nr. 166892 Brașov;
  • Teren neîmprejmuit delimitat parțial de construcții, trotuare și zone verzi în suprafață de 672 mp, conform datelor înscrise în Cartea funciară nr. 166893 Brașov;
  • Teren neîmprejmuit delimitat parțial de construcții, trotuare și zone verzi în suprafață de 2954 mp, conform datelor înscrise în Cartea funciară nr. 166894 Brașov.

În palatul administrativ își desfășoară activitatea Instituția Prefectului – Județul Brașov și Consiliul Județean Brașov. În vederea stabilirii necesarului de spații și a modalității de decontare a cheltuielilor de întreținere, între cele două instituții s-a semnat un protocol, în cuprinsul căruia sunt menționate spațiile alocate fiecărei instituții, respectiv:

  • Consiliul Județean Brașov 74,75% din suprafața utilă, din care și etajele II și III ale clădirii ce nu pot fi utilizate în prezent în lipsa unor lucrări de consolidare, reparații capitale și modernizare;
  • Instituția Prefectului – Județul Brașov 25,25% din suprafața utilă.

Timp îndelungat, din cauza limitărilor bugetare și perpetuării pe parcursul mai multor ani a situației juridice incerte, nu s-au putut realiza reparații majore (ultimele intervenții majore au fost realizate înainte de anul 1990) fapt ce a condus la degradarea, în mod continuu, a clădirii.

Conform unei expertize tehnice efectuate în 2022, palatul administrativ a fost încadrat în clasa Rs II, corespunzător construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă. Din cauza cutremurelor produse până în prezent, pereții clădiri prezintă fisuri și crăpături. Totodată, în timpul fenomenelor meteorologice, bucăți din tencuială și ornamente ale cornișei cad pe trotuarul alipit clădirii, existând pericolul de accidentare a trecătorilor.

În sensul celor de mai sus, se impune efectuarea în regim de urgență a unor lucrări de consolidare și reabilitare care să conducă la satisfacerea cerințelor de stabilitate și funcționalitate ale clădirii.

Etajul II și parțial etajul III al construcției, unde și-a desfășurat activitatea Curtea de Apel Brașov până la sfârșitul anului 2020, au fost alocate Consiliului Județean Brașov, dar în prezent sunt neutilizate din cauza stării avansate de degradare. Spațiile nu sunt necesare desfășurării activității Instituției Prefectului-Județul Brașov, iar pentru refuncționalizarea și recompartimentarea lor sunt necesare alocări bugetare însemnate, care nu se justifică pentru satisfacerea unui interes național, iar Consiliul Județean Brașov este dispus să realizeze investițiile necesare pentru eficientizarea unor activități de interes județean.

Ulterior activităților de consolidare și modernizare a acestor spații, Consiliul Județean Brașov are în vedere relocarea unor servicii care în prezent își desfășoară activitatea în alte imobile/spații închiriate. Apreciem că procesul de comasare a serviciilor subordonate Consiliului Județean Brașov în același sediu administrativ ar contribui în mod real la creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor județului, eficientizarea procedurilor administrative, eficientizarea modului de utilizare a fondurilor publice.

Astfel, încetarea uzului și interesului național, în condițiile art. 292 alin. (2) din OUG nr. 57/2019, este justificată de procentul spațiilor ocupate de către Consiliul Județean Brașov (74,75%) și de faptul că prin efectuarea lucrărilor de consolidare și modernizare a Palatului Administrativ se crează spațiul necesar relocării unor servicii de interes județean.

Potrivit art.2922 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, palatele administrative pot trece în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale, pentru realizarea unor lucrări de reabilitare/modernizare/consolidare/ extindere, la cererea consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de autorităţile prevăzute la art. 287 lit. a), care au în administrare bunurile respective, dacă prin lege nu se dispune altfel.

Consiliul Județean Brașov poate să realizeze consolidarea, reabilitarea și întreținerea în condiții corespunzătoare a palatului administrativ prin folosirea resurselor proprii sau prin accesarea de fonduri, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, sens în care, în baza prevederilor art. 2922 alin.(1) din OUG nr.57/2019, a adoptat Hotărârea nr.201/08.06.2022, modificată prin Hotărârea nr.438/24.11.2022, prin care s-a
aprobat cererea trecerii din domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Brașov în domeniul public al județului Brașov.

Totodată, potrivit art.2922 alin.(3) și (4) din OUG nr.57/2019, în imobilele palate administrative trecute în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale pentru realizarea unor lucrări de reabilitare/modernizare/consolidare/extindere se asigură, în mod gratuit, utilizarea spaţiilor necesare funcţionării instituţiilor prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, structurilor teritoriale ale instituţiilor care fac parte din administraţia publică centrală, cu mențiunea că aceste instituții suportă, în funcţie de suprafaţa utilizată, cota-parte din totalul cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare, în bune condiţii, a palatelor administrative.

În conformitate cu prevederile art.190 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, președintele Consiliului Județean Brașov asigură prin aparatul de specialitate din subordine, respectarea obligațiilor asumate de Consiliul Județean, prin Hotărârea nr. 201/08.06.2022, modificată prin Hotărârea nr.438/24.11.2022.

Totodată, precizăm faptul că, în considerarea art.255 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea nr. 201/08.06.2022 modificată prin Hotărârea nr.438/24.11.2022, a fost verificată pentru legalitate de către prefect, conform adresei nr. 9626/29.06.2022, respectiv nr.17967/07.12.2022, emise de Instituția Prefectului – Județul Brașov.

Ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu dispoziţiile art. 21 şi art.22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, Palatul Administrativ Brașov a fost reevaluat, prin Raportul de evaluare nr. 21120/31.05.2021, rezultând valoarea de 34.896.296 lei, valoare menționată și în HG nr. 1145/2021.

Imobilul în cauză nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire şi nu face obiectul vreunui litigiu. Totodată, imobilul nu face obiectul exclusiv al proprietății publice a statului, neîncadrându-se în prevederile art.860 alin.(3) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil.

Necesitatea și oportunitatea promovării proiectului, realitatea și corectitudinea datelor prezentate aparțin Ministerului Afacerilor Interne.

Menţionăm că proiectul se încadrează în prevederile art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 443/2022 pentru aprobarea conţinutului instrumentului de prezentare şi motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucţiunilor metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum şi pentru înfiinţarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative.

Precizăm că proiectul propus are caracter individual, context în care nu sunt incidente dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

În forma prezentată, proiectul hotărârii Guvernului privind trecerea unui palat administrativ din domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Brașov în domeniul public al județului Brașov, a fost avizat de toate autorităţile abilitate.

Urmăriți Brasov.net și pe Google News
Publicitate
Publicitate
Spune-ți părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

De Interes