Connect with us
Publicitate

Concurs: Brasov.net te trimite la Massif – REGULAMENT

ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Publicitate

ORGANIZATOR al CONCURSULUI ‘’Brasov.net te trimite la MASSIF’’ (denumit in continuare „CONCURSUL”) este SC MEDIA SERV CONSULT SRL cu sediul Brasov, Aleea Magnoliei Nr.12, ap.7, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Brasov, sub nr. J8/1257/1996, CUI RO8907286, numita in cele ce urmeaza „ORGANIZATORUL”. Termenii si conditiile prezentului Regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”), asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la CONCURS. ORGANIZATORUL isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, aducand la cunostinta publicului acest fapt prin afisarea modificarilor pe pagina oficiala de Facebook, brasov.net

2. PERIOADA DE DESFASURARE SI ARIA DE DESFASURARE:
2.1 CONCURSUL se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 11 – 18 decembrie 2023.
2.2 Prezentul Regulament de Participare al CONCURSULUI este afisat pe site-ul oficial, www.brasov.net.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE:
3.1 Participarea la CONCURS a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament. La CONCURSUL initiat de ORGANIZATOR pot participa persoane fizice, cu varsta minima de 16 ani impliniti la data de 12.2023, care respecta conditiile specificate in prezentul Regulament. Nu sunt eligibile a participa la CONCURS persoanele juridice si angajatii ORGANIZATORULUI si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea CONCURSULUI, precum si rudele de gradul I ale acestora.

Publicitate

4. MECANISMUL CONCURSULUI
4.1 CONCURSUL se desfasoara exclusiv online, pe pagina de Facebook, brasov.net
4.2. Pentru a participa la prezentul CONCURS, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
Follow contului brasov.net
Tag în comentarii unui prieten cu care vrei să mergi la festival;
4.3. ORGANIZATORUL va face public numele castigatorului si premiul acordat. Anuntul va fi efectuat pe pagina de internet www.brasov.net, in comentarii, dupa validarea acestora.
4.4. Toti Participantii care urmeaza si respecta mecanismul CONCURSULUI vor fi considerati eligibili pentru castigarea premiului, cu conditia indeplinirii conditiilor si criteriilor de participare descrise in cadrul Sectiunilor 3 si 4 ale prezentului Regulament.
4.5. Trei castigatori ai concursului vor fi extrasi dintre toti participantii care s-au inscris in CONCURS in perioada 11 – 18 decembrie 2023.
4.6. Castigatorii vor fi desemnati in urma extragerii, prin utilizarea in acest sens a site-ului www.random.org. Numele participantilor vor fi pseudonimizate si apoi pseudonimul va fi introdus in sistemul www.random.org, care va desemna castigatorii. Nicio data cu caracter personal nu va fi transmisa catre www.random.org. Desemnarea castigatorilor se va realiza potrivit procedurii de functionare si a metodologiei site-ului www.random.org, care este un tert fata de ORGANIZATOR. In consecinta, ORGANIZATORUL nu isi asuma nicio raspundere pentru modalitatea de desemnare a castigatorilor iar participantii accepta aceasta modalitate de desemnare a castigatorilor prin inscrierea si participarea la Concurs si inteleg ca nu vor putea ridica nicio pretentie fata de ORGANIZATOR cu privire la modalitatea de desemnare a castigatorilor.
4.7. Pentru a putea intra in posesia premiului, castigatorul va fi contactat personal de un reprezentant/imputernicit al SC MEDIA SERV CONSULT SRL (BRASOV.NET) Castigatorul trebuie sa ofere reprezentantului Organizatorului datele privind numele complet, numar de telefon si adresa de e-mail. Organizator a obligatiilor fiscale ce ii revin.
4.8. Participantul este de acord si accepta ca numele sau sa fie comunicat public (sa fie vizibil pentru terti) in platforma de extragere a castigatorilor CONCURSULUI.

5. PREMII
5.1. In cadrul CONCURSULUI, se vor acorda 6 premii constand in 3 abonamente duble, de tip General Acces, la festivalul MASSIF.

6. ACORDAREA PREMIULUI SI VALIDAREA CASTIGATORULUI
6.1 Castigatorii vor fi anuntati pe pagina Facebook brasov.net si contactati ulterior de un reprezentant/imputernicit al SC MEDIA SERV CONSULT SRL(BRASOV.NET), in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data finalizarii extragerii.
6.2 In conditiile in care se constata ca un castigator nu indeplineste toate conditiile de participare si/sau validare impuse de prezentul Regulament, acesta va fi invalidat, pierzand dreptul de atribuire a premiului, fara niciun fel de despagubire din partea ORGANIZATORului. In conditiile in care castigatorul nu poate fi validat conform conditiilor prezentului regulament, ORGANIZATORul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul.
6.3 Castigatorii desemnati in urma extragerii sunt beneficiarii premiilor atribuite si nu pot ceda drepturile asupra premiului castigat unei alte persoane.
6.4 Numele castigatorilor CONCURSULUI vor fi facute publice pe pagina de internet pe ……..
6.5 ORGANIZATORul isi rezerva dreptul de a elimina din CONCURS sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, nu furnizeaza informatiile necesare pentru atribuirea premiului (conform art. 4.7 de mai sus), s-a inscris utilizand date false sau incearca sa influenteze CONCURSUL prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.

Anexă – Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezentul document informează persoanele vizate cu privire la detaliile prelucrării datelor personale în conformitate cu GDPR – Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 – Regulamentul general pentru protecția datelor în cadrul concursului realizat de către Organizator

Publicitate

Secțiunea 1 – Organizatorul
Organizatorul Concursului este SC MEDIA SERV CONSULT SRL, denumit în continuare „Organizatorul”, cu sediul în Brasov, Aleea Magnoliei nr.12, ap.7, email [email protected]

Secțiunea 2 – Categoriile de persoane vizate
Categoriile de persoane vizate (persoane fizice) ale căror date sunt prelucrate sunt următoarele: 2.1. Persoane vizate Participanți la Concurs; 2.2. Persoane vizate Câștigători ai Concursului.

Secțiunea 3 – Categoriile de informații și date personale prelucrate
Categoriile de informații și de date cu caracter personal colectate și ulterior prelucrate, în conformitate cu Regulamentul Concursului, sunt: 3.1. De la persoanele vizate Participanți pot fi colectate și ulterior prelucrate informații cum ar fi:
Nume și prenume
Adresă de email
Dacă nu ne furnizați datele de la punctele 3.1 și 3.2 nu veți putea beneficia sau primi premiile câștigate la Concurs.

Secțiunea 4 – Scopul prelucrării datelor, locul prelucrării, transferul datelor personale Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi prelucrate de Organizator, pentru următoarele scopuri: 1. Organizarea și desfășurarea Concursului, desemnarea, validarea și contactarea Câștigătorilor, atribuirea premiilor.

Secțiunea 5 – Temeiul legal al prelucrării
Pentru scopul de prelucrare de la Secțiunea 4, pct. 1, temeiul legal este acordul pentru acceptarea Regulamentului conform art. 6 alin. 1 lit. (b), din GDPR.

Secțiunea 7 – Durata de stocare a datelor
Datele cu caracter personal ale tuturor Participanților, inclusiv ale celor declarați necâștigători nu vor fi stocate de Organizator. Datele personale ale Câștigătorilor Concursului, (nume, prenume, adresă de mail) vor fi stocate intern de Organizator până la primirea premiului.

Publicitate

Secțiunea 8 – Securitatea prelucrării și confidențialitatea datelor personale
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Organizator, pe plan intern, pe întreaga durata a prelucrării, prin mijloace tehnice adecvate din punct de vedere a securității datelor. Organizatorul se asigura, în mod constant, ca mijloacele de prelucrare utilizate sunt securizate și actualizate, în mod corespunzător, pentru a preveni eventuale încălcări ale securității datelor.

Secțiunea 9 – Drepturile specifice persoanelor vizate
Pe durata prelucrării, Persoanele vizate beneficiază, în mod gratuit, de următoarele drepturi specifice: 1. dreptul de a-și retrage consimțământul cu privire la prelucrare, oricând, atunci când prelucrarea are loc în baza acestuia, cu mențiunea ca retragerea consimțământului va produce efecte numai pentru viitor, ca atare, prelucrarea efectuata în baza acestuia este legala, atât timp cat consimțământul a fost valabil exprimat și nu a fost retras; 2. dreptul de acces la datele cu caracter personal; 3. dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal; 4. dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal; 5. dreptul la restricționarea prelucrării; 6. dreptul la opoziție; 7. dreptul la portabilitatea datelor, după caz.

Publicitate
Publicitate