Connect with us

Administrație

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brașov a cerut lui Raed Arafat să semneze actul de carantinare al comunei Comăna

Redactia Brasov

Publicat

pe

Ținând cont de propunerea Direcției de Sănătate Publică Brașov cu nr. 3439 din 06.04.2021 și de avizul nr. 5645 din 06.04.2021 al Institutului Național de Sănătate Publică – Centrul Național de Supraveghere și Combatere al Bolilor, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brașov a adoptat astăzi Hotărârea nr. 94/2021, privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Comana, județul Brașov.

Publicitate

Hotărârea nr. 94/06.04.2021 prevede următoarele:

Art.1 (1) Se va solicita Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției emiterea Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru COMUNA COMANA, JUDEȚUL BRAȘOV, pe o perioadă de 14 zile, începând cu data de 06.04.2021, orele 22:00.

Publicitate

(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele coordonate geografice:
N 45.894484, E 25.279732;
N 45.917323, E 25.232892;
N 45.926788, E 25.206551;
N 45.930601, E 25.199176;
N 45,922973, E 25.173305;
N 45.909500, E 25.190657;
N 45.909097, E 25,222216.

Art.2 Este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere.

Publicitate

Art.3 Circulaţia şi staţionarea persoanelor în spațiile publice din interiorul zonei carantinate este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau adeverinţei eliberate de angajator.

Art.4 Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona unității administrativ-teritoriale Comana:

1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;

2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe propria răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz;

3. în intervalul orar 05,00-20,00, în interiorul zonei menţionate la art. 1 alin. (2), se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă, gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

Publicitate

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în intervalul 10:00-14:00, iar pentru persoanele cu vârsta mai mică de 65 de ani în intervalele orare 6:00-10:00, respectiv 14:00-20:00;

c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;

d) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

e) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;

f) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;

g) alte motive justificative precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie;

h) deplasări pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2.

4. în intervalul orar 20:00-5:00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3, lit. a) și c);

5. în/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:

a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionarea populaţiei;

b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară în zona carantinată activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, comerţului şi alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor;

c) persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;

d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;

e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;

f) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;

g) urgenţe medicale;

h) deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină;

i) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

j) îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate și/sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;

k) deplasare în vederea susținerii examenelor pentru obținerea permisului de conducere;

l) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu, cu prezentarea unui document justificativ;

m) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament.

6. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator, cu precizarea programului de lucru sau o declaraţie pe propria răspundere cu precizarea intervalului orar necesar desfășurării activității;

7. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil;

8. declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura, precum și intervalul orar necesar desfășurării activității;

9. în interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;

10. se permite tranzitarea zonei carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia pe următoarele trasee: DN 1S și DJ 104K;

11. pentru interzicerea intrării/ieșirii autovehiculelor în/din zona carantinată pe alte căi, Primăria Comunei Comana va realiza blocarea fizică a tuturor căilor de comunicații secundare;

12. se permite oficierea slujbelor religioase cu participarea credincioșilor doar în exteriorul clădirilor, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară.
În interiorul clădirilor se permite oficierea slujbelor religioase la care participă doar personalul bisericesc,cu respectarea regulilor de protecţie sanitară.

13. se permite oficierea slujbelor de înmormântare, doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a maximum 8 persoane;

14. se permite oficierea stărilor civile cu prezenţa a maximum 8 persoane, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului Sănătăţii şi al ministrului Afacerilor Interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

15. se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise;

16. controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona carantinată şi asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brașov și/sau Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brașov, după caz;

Art.5 (1) În zona prevăzută la art. 1 alin. 2) se interzic următoarele activităţi.

1. organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;

2. organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă;

3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor;

4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;

5. organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată;

6. organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor;

7. activităţi culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment în spaţii închise sau deschise;

8. toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spații închise sau deschise, inclusiv săli de fitness;

9. organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi piețelor de vechituri.

Art.6 (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare până la ora 18,00, cu excepţia farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant care pot avea program nonstop.

(2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor alimentare la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanţare fizică.

Art.7 Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare fizică.

Art.8 Începând cu data de 06.04.2021, ora 22:00, agenții/operatorii economici în domeniul comercializării produselor nealimentare își vor suspenda temporar activitatea pe perioada aplicării măsurii, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică.

Art.9 Măsurile stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărâri vor fi comunicate autorităţilor publice locale şi vor fi aduse la cunoştinţa populaţiei, prin utilizarea sistemului RO-ALERT, precum și prin alte mijloace.

Art.10 Alte măsuri pentru prevenirea și combaterea răspândirii SARS-Cov-2, precum și pentru soluționarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Brașov.

Publicitate
1 Comentariu
 • Avatar Alexandru spune:

  Fara semnatura lui ARAHAT,nu mișca nimic in țara! Rau am ajuns…

 • Administrație

  Allen Coliban acuză Comprest de neglijență: „Nu vom plăti deszăpezirea din ziua de miercuri. Dacă e cazul îi vom acționa în judecată”. Primarul spune că salubriștii nu au abonament pentru alerte meteo

  Avatar

  Publicat

  pe

  Vineri, într-o postare pe o rețea de socializare, primarul Allen Coliban a declarat că nu va plăti deszăpezirea pentru ziua de miercuri celor de la Comprest. Asta după ce brașovenii au avut de suferit în urma zăpezii care nu a fost curățată la timp. Atunci viceprimarul Sebastian Rusu declara că cei de la Comprest nu au acționat prompt și au folosit doar 20 de utilaje deși Primăria avea în contract 78, detalii aici. Mai mult, Coliban spune că nu este normal ca Primăria să trimită alerte de vreme rea către salubriști.

  Publicitate

  „Căderea masivă de zăpadă de miercuri a blocat orașul câteva ore în timpul dimineții și voiam să vă clarific dacă mai sunt necesare detaliile acestei situații. Practic conform contractului pe care îl avem pentru deszăpezire firma prestatoare trebuia să aibă utilaje pregătite până la finalul lunii aprilie. Am trimis noi, Primăria Brașov, o notificare în acest sens la finalul lunii martie și totodată am mai trimis una imediat ce am primit acel mesaj privind starea de privind codul galben de ninsori cu o zi înainte de ziua de miercuri, marți dimineață, ambele au fost acțiuni pentru a ne asigura că prevederile contractului sunt respectate.

  Asta deși o altă prevedere a respectivului contract obliga firma prestatoare, firma Comprest, să aibă un abonament pe zona aceasta de buletine meteo astfel încât să aibă propriile alerte cu privire la cantitățile de precipitații ce urmează a cădea. Ce s-a întâmplat miercuri dimineața: au fost doar 20 de utilaje operaționale undeva la ora 6 și acest număr evident a fost insuficient pentru căderile masive de zăpadă din acea dimineața.

  Publicitate

  Am primit astăzi  o amendă (n.r: 14.500 de la IPJ Brașov) pe care o vom achita dar cu siguranță vom recupera integral din penalitățile prevăzute și aplicabile potrivit contractului. Mai mult, am discutat cu viceprimarul Sebastian Rusu, nu vom plăti aceste servicii aferente zilei de miercuri pentru că ele au fost prestate neconform și cred că e foarte important și acest mesaj l-am avut în toate discuțiile pe care le-am purtat în ultimele luni cu prestatorii de servicii să înțeleagă miza pe care o au. Să înțeleagă că avem cel mai frumos oraș din România și trebuie să fie întreținut la acest nivel la cel mai înalt nivel și că nu este loc de greșeli și de sincope iar dacă cineva își imaginează că poate să scape cu astfel de jumătăți de măsură, ei bine greșește. Avem prevederile contractuale și în cazul în care va fi nevoie vom ajunge și la lupte în instanță așa cum de altfel se întâmplă la ora actuală pe contractul de parcări.”

  Citește mai mult

  Administrație

  CNI anunță că va începe lucrările la varianta DN1 prin Brașov – Săcele – Valea Doftanei în 2021

  Redactia

  Publicat

  pe

  Compania Națională de Investiții (CNI) spune că lucează la „demararea Variantei ocolitoare DN1, Valea Doftanei – Săcele – Braşov” și că va începe lucrările de execuție până la sfârșitul anului 2021, potrivit declarației Manuelei Pătrăşcoiu, preşedintele companiei.

  Publicitate

  „În curând, vom intra cu studiul de fezabilitate în aprobare prin Hotărâre de guvern şi vom demara licitaţie de proiectare şi execuţie. Sperăm ca undeva la sfârşitul anului să începem lucrările de execuţie”, a declarat Manuela Irina Pătrășcoiu, citată de Agerpres, la o conferință online DC News.

  Ultima oară când s-a mai vorbit de acest proiect a fost la sfârșitul luni august 2020, când premierul de atunci, Ludovic Orban, participa la evenimentul de semnare a contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru modernizare unui segement al proiectului, între Valea Doftanei și Brădet.

  Publicitate
  Citește mai mult

  Administrație

  Podul de la Azuga pe DN 1 Valea Prahovei intră în reparații capitale până la finalul anului. Camioanele, deviate pe ruta Cheia

  Redactia

  Publicat

  pe

  Podul de la Azuga pe DN 1 Valea Prahovei intră în reparaţii capitale până la sfârşitul anului. Autoturismele vor merge pe un pod provizoriu, iar camioanele vor fi deviate pe DN 1A Ploieşti – Cheia – Săcele.

  Publicitate

  Podul de la Azuga, la situat la kilometrul 135 în judeţul Prahova, a fost construit în anii 20. Compania de Drumuri anunţă acum lucrări de reparații capitale începând de luni, 12 aprilie, până la jumătatea lunii decembrie.

  Pentru autovehiculele de până la 7,5 tone şi cele destinate transportului de persoane se va permite circulaţia pe un pod metalic provizoriu şi pe podul în lucru (n.r. aşadar fără semaforizare) cu patru etape de deviere. Traficul greu, de marfă, va fi însă deviat total pe DN 1A Ploieşti – Cheia – Săcele, începând din data de 5 mai, podul provizoriu, într-o curbă, fiind prea îngust pentru lungimea camioanelor.

  Publicitate

  În prezent, circulaţia camioanelor este permisă pe DN 1 Otopeni – Ploieşti – Braşov exclusiv pe timpul nopţii. „În urma analizei efectuate împreună cu Poliţia Rutieră şi autorităţile publice locale, pe perioada executării lucrărilor, tranzitarea punctului de lucru, pentru vehiculele având masa totală maximă admisă (MTMA) mai mare de 7,5 tone, cu excepţia celor destinate exclusiv transportului de persoane este interzisă”, precizează Compania de Drumuri într-un comunicat de presă.

  Contractul pentru reparaţii capitale la podul Azuga a fost semnat în urmă cu doi ani, dar lucrările au fost întârziate din cauza unor probleme legate de relocarea utilităţilor.

  Publicitate

  Alte două Drumuri Naţionale care asigură legătura între Bucureşti şi Braşov au restricţii pentru camioane

  Restricţia de trafic greu care urmează să fie instituită pe DN 1 Valea Prahovei a fost subiectul unor discuţii destul de tensionate între Compania de Drumuri şi transportatorii rutieri. Practic, şoferii de camioane vor avea la dispoziţie o singură rută între Bucureşti şi Braşov, şi anume DN 1A, având în vedere că pe DN 73 Bucureşti – Piteşti – Braşov este restricţie de tonaj la podul de lângă Rucăr (Argeş), iar pe DN 10 Buzău – Braşov este interdicţie pentru camioane la Siriu (jud. Buzău) cu deviere tot pe DN 1 A Cheia – Săcele.

  DN 1 A Cheia – Săcele este un drum mult mai greu, cu serpentine dificile şi carosabil mai îngust decât DN 1 Valea Prahovei.

  Citește mai mult
  Publicitate
  Publicitate

  De Interes

  >