Connect with us
Publicitate

Economic

CCIBV anunță oportunități de finanțare pentru IMM-uri în valoare de 150 milioane de euro prin Programul Operațional Regional (POR)

Publicat

pe

Publicitate

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov anunţă lansarea apelului de proiecte POR/846/2/2 pentru Programul Operational Regional 2014-2020, Prioritatea de investitii 2.2. Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Tipuri de proiecte

Prin prezentul program vor fi finanțate proiecte ale IMM-urilor în ceea ce privește una din următoarele:

  1. Crearea unei unități noi, care trebuie să fie autonomă, nu să constituie o extindere simplă a unei capacități de producție existente.
  2. Extinderea capacității unei unități existente, care presupune menținerea sortimentației și a proceselor de producție existente, concomitent cu creșterea volumului producției.
  3. Diversificarea producției unei unități prin produse / servicii care nu au mai fost anterior fabricate / prestate în unitate.

Perioada de depunere

Publicitate

Perioada de depunere a proiectelor este cuprinsă între 30.10.2020, ora 12 și 30.11.2020, ora 12

Bugetul total alocat pentru această sesiune este de 150 mil. Euro, la nivel național.

Beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperaţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Nu sunt eligibili solicitanții care se încadrează în categoria microîntreprinderilor (au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei).

Tipuri de investiții eligibile

1. Investiții în active corporale

o lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);

o achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe

o achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.

2. Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect.

Valoarea finanțării nerambursabile: minim 1.500.000 euro şi maxim 6.000.0000 euro

Intensitatea ajutorul de stat este cuprinsă între 45% și 70% în funcție de zona în care se realizează investiția și de mărimea aplicantului (firmă mică sau mijlocie).

Pentru componenta de minimis, intensitatea ajutorului este de 100%.

Cheltuieli eligibile:

AJUTOR DE STAT:

1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.1. Amenajarea terenului.

1.2. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii.

3. Cheltuieli pentru investiţia de bază

3.1. Construcţii şi instalaţii – se cuprind cheltuieli aferente activităților de construire/ extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii.

3.2. Dotări – se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora:

Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în  subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale”

 Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.

3.3. Active necorporale – se cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

4. Alte cheltuieli

4.1. Organizare de şantier:

 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

 Cheltuieli conexe organizării de şantier

4.2. Cheltuieli diverse şi neprevăzute – se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la ”Cheltuieli pentru investiţia de bază”

AJUTOR DE MINIMIS:

1. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică:

1.1. Studii de teren

1.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii:

 obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;

 obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;

 obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele

publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.;

 obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă;

 întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară;

 obţinerea acordului de mediu;

 obţinerea avizului P.S.I.;

 alte avize, acorduri şi autorizaţii.

 achiziționarea semnăturii electronice

1.3. Comisioane, cote si taxe

1.4. Proiectare şi inginerie

1.5. Consultanţă – se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

 plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia (inclusiv a planului de afaceri);

 plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului

 plata serviciilor de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică

1.6. Asistenţă tehnică – se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

 asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor

 plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

2. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului

– sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5000 lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile.

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 18 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul accesării unei finanțări în cadrul POR 2.2, precum și a managementului de proiect pe perioada implementării acestuia.

Persoane de contact:

Attila Szekely | Director Departament Consultanță

E-mail : [email protected]

Telefon 0268 547 084

Puia Gabriel | Consultant

E-mail : [email protected]

Urmăriți Brasov.net și pe Google News
Publicitate
Publicitate
Spune-ți părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

De Interes