Connect with us
Publicitate

Util

Angajări la aeroportul de la Ghimbav. Au fost scoase la concurs trei posturi

Publicat

pe

Publicitate

Încă trei posturi scoase la concurs de Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” R.A.

Potrivit anunţului de recrutare postat miercuri, 5 aprilie, pe site-ul Consiliului Judeţean Braşov, conducerea RA „AIBG” caută candidaţi pentru următoarele poziţii: un post de Inspector – cadrul tehnic – responsabil cu gestionarea situaţiilor de urgenţă, gradul IA, în Direcţia Tehnică-Operaţională, Serviciul Privat pentru Situații de Urgență, Intervenție Salvare; un post de Inginer (constructor), gradul IA la Serviciul Tehnic, Compartimentul Mentenanță Infrastructură Aeroportuară/Logistică din Direcţia Tehnică-Operaţională; un post de Inspector de specialitate, gradul IA la Biroul SMS – Sistem Management Siguranță.

Depunerea dosarelor de înscriere se poate face în perioada 5 – 20 aprilie 2023, ora 15:00, la sediul Consiliului Judeţean Braşov. Proba scrisă se va desfăşura în 28 aprilie 2023, interviul va fi programat în termen de maximum patru zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, iar rezultatele finale vor fi comunicate în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Toate informaţiile privind condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea posturilor, documentele necesare dosarului de înscriere la concurs, modalitatea de organizare şi desfăşurare a concursului, precum şi bibliografiile şi atribuţiile posturilor sunt disponibile aici: https://site.judbrasov.ro/vezi-anunt.php?id=394

Publicitate

„Procesul de completare a organigramei Regiei Autonome «AIBG» este unul gândit gradual, astfel încât la momentul deschiderii Aeroportului să dispunem de personalul de specialitate pregătit să asigure operarea. După etapa de recrutare pe care am desfăşurat-o în cursul lunii februarie pentru primele şase posturi, desfăşurăm în prezent o nouă procedură pentru trei posturi unice necesare în această etapă. Vor urma alte retrutări de personal, până la completarea tuturor poziţiilor incluse în organigramă, respectiv 9 posturi de conducere şi 70 de posturi de execuţie”, a afirmat Alexandru Anghel, directorul general al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” R.A.

CONCURS DE RECRUTARE

În conformitate cu prevederile HG nr. 1336/2022 și HCA nr. 4/30.01.2023 de aprobare a regulamentului de concurs, Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” R.A.  organizează în data de 28.04.2023, la sediul Consiliului Judeţean Braşov, din Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 (trei) posturi vacante de execuție, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi şi 40 ore/săptămână, după cum urmează:

DIRECȚIA TEHNICĂ – OPERAȚIONALĂ

 • Serviciul Privat pentru Situații de Urgență, Intervenție Salvare

1 post de Inspector – cadru tehnic – responsabil gestionare situații de urgență, gradul IA

Condiţii specifice:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; domeniul fundamental (DFI): ştiinţe inginereşti sau în ramura de ştiinţă (RSI): Ştiinţe economice; atestat Cadru Tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor (certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației Naționale, prin Autoritatea Națională pentru Certificări care va fi însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite);

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției, de minimum 6 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor.

 • Serviciul Tehnic, Compartimentul Mentenanță Infrastructură Aeroportuară/Logistică

1 post de Inginer (constructor), gradul IA

Condiţii specifice:  

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; domeniul fundamental (DFI): ştiinţe inginereşti;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției, de minimum 6 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor.

BIROUL SMS – SISTEM MANAGEMENT SIGURANȚĂ

1 post de Inspector de specialitate, gradul IA

Condiţii specifice:  

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; domeniul fundamental (DFI): ştiinţe inginereşti; (DL), inginerie aerospațială;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției, de minimum 6 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor.
 • Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
 • formular de înscriere la concurs adresat directorului general al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” R.A., conform modelului;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflat în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului;
 • certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • curriculum vitae, model comun european;
 • copie după livretul militar, dacă este cazul.

Toți candidații au obligația de a semna și de a anexa la formularul de înscriere la concurs Fișa candidatului – informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal prezentă ca anexă la anunțul de concurs, conform modelului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susţinere a probei scrise.

Urmăriți Brasov.net și pe Google News
Publicitate
Publicitate
Spune-ți părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

De Interes