Connect with us
Publicitate

Administrație

Ajutor pentru HoReCa brașoveană: taxele pentru terase reduse la jumătate, iar pentru clădiri nerezidențiale cu un sfert

Publicat

pe

Două dintre proiectele aprobate de plenul Consiliului Local, astăzi 02 Decembrie 2020, prevăd reducerea cu 50% a taxei de ocupare domeniul public pentru terase (in momentul de față, taxa este de 2,4 lei/m.p./zi in zona A si B și 1,2 lei/m.p./zi in zonele C si D + Poiana Brașov) precum și reducerea impozitului cu 25% pentru clădirile nerezidențiale. Cu 50% va fi redusă și taxa anuală de autorizare a activităților economice.

Publicitate

RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL privind acordarea unor facilități fiscale având în vedere prevederile O.U.G.181/22.10.2020

Prin O.U.G. nr. 181/22.10.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unuor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, la art. 15 se prevede posibilitatea adoptării de către consiliul local până la data de 02 decembrie  2020, a unei hotărâri pentru acordarea pe durata stării de urgență  și/sau alertă a unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, și anume:

  1. reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de pană la 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă și/sau alertă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice;
  2. scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă și/sau alertă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.

           Pentru a beneficia de aceste facilități, proprietarii clădirilor au obligația ca până la data de 21 decembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a reducerii, însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în care vor menționa fie întreruperea totală a activității economice proprii stabilită conform prevedrilor legale, fie întreruperea parțială a activității economice. Proprietarii care și-au întrerupt parțial activitatea anexează la cerere o copie a certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Publicitate

           În cazul proprietarilor care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea  unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgență și/sau alertă, din declarația pe propria răspundere trebuie să reiasă că aceștia se regăsesc concomitent în următoarele situații:

  1. au renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și/sau alertă;
  2. cel puțin 50% din suprafețele totale deținute și afectate activităților economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii  dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total și/sau parțial activitatea economică.

           Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale au obligația să verifice dacă cel puțin 50% din suprafața totală deținută și dată în folosință pentru desfășurarea unor activități ecinomice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală și/sau parțială a activității acestora.

           La cerere se va anexa declarația pe propria răspundere din care să rezulte încadrarea cumulativă în situațiile prevăzute de art.15, alin(5) lit.a) și b) din OUG nr.181/2020, însoțită de declarațiile pe proprie răspundere ale utilizatorilor în care se va menționa fie întreruperea totală a activității economice a acestora și/sau de certificate  pentru situații de urgență emise de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, încazul utilzatorilor care și-au întrerupt parțial activitatea economică, după caz.

           Chiriașii/utilizatorii care și-au întrerupt parțial activitatea anexează la cerere o copie a certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

           În cazul clădirilor proprietatea publică sau privată  a statului ori a unităților administrativ teritoriale, date în concesiune, folosință sau administrare, consiliul local poate adopta hotărâre de scutire de la plata taxei pe perioada starii de urgență.

Publicitate

           Concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ –  teritoriale, au obligația ca până la data de 21 decembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere. În declarația pe propria răspundere contribuabilii vor menționa prevederile legale potrivit cărora au avut obligația întreruperii totale a activității proprii, pe perioada instituirii stării de urgență și/sau alertă.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL privind acordarea unor facilități fiscale având în vedere prevederile O.U.G.181/22.10.2020

Art. 1 Se aprobă reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 25% pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă și/sau alertă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice.

Art. 2 Se aprobă scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă și/sau alertă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.

Art. 3 Primarul Municipiului Brașov și Direcția Fiscală Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Urmăriți Brasov.net și pe Google News
Publicitate
Publicitate
Spune-ți părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

De Interes