Menu

CAS Brasov

Casa de Asigurări de Sănătate a Județului (CASJ) Braşov

Contact
Adresa: B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 11, Braşov
Telefon relaţii cu publicul: Tel Verde: 0800 800 978; Tel: 0368 420216
Fax: 0268 547 669
Email: relatiipublice@casbv.ro
Web: www.casbv.ro


Despre CASJ Brașov

Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Braşov este instituţie publică, de interes local, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi care are ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionării unitare şi coordonare a sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local.

Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Braşov are sediul în municipiul Braşov, str.Mihail Kogălniceanu nr.11 şi funcționează în baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătatii, cu modificările ulterioare, ale statutului Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Braşov aprobat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate şi ale prezentului regulament de organizare şi funcționare, cu respectarea prevederilor legii şi a normelor elaborate de C.N.A.S.

Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Braşov aplică politica şi strategia generală a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în raza de competență.

Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Braşov este operator de date cu caracter personal înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 280.


Atribuții ale CASJ Brașov

Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Braşov are următoarele atribuții:

1. Finantarea ocrotirii sanatatii populatiei, din județul Braşov, prin care se asigura accesul la un pachet de servicii de baza pentru asigurati.

2. Protejarea asiguratilor fata de costurile serviciilor medicale în caz de boala sau accident;

3. Asigurarea protectiei asiguratilor în mod universal, echitabil si nediscriminatoriu în conditiile utilizarii eficiente a Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;

4. Administrarea bugetelor proprii;

5. Înregistrarea şi actualizarea datelor referitoare la asigurați şi comunicarea către C.N.A.S.;

6. Elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a celui de rectificare a bugetului anual;

7. Elaborarea şi publicarea raportului anual de activitate, execuției bugetare pe capitole şi subcapitole şi a planului de activitate pentru anul următor;

8. Utilizarea tuturor demersurilor legale pentru a optimiza colectarea contribuțiilor  şi recuperarea creanțelor restante;

9. Furnizarea gratuită de informații, consultanță, asistență în problemele asigurărilor sociale de sănătate şi ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale;

10. Administrarea bunurilor casei de asigurări, conform prevederilor legale;

11. Negocierea şi contractarea serviciilor medicale cu furnizorii de servicii medicale în condițiile contractului cadru;

12. Decontarea serviciilor medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale in conditiile contractului cadru;

13. Monitorizarea numărului serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora;

14. Organizarea de licitații în vederea contractării unor servicii din pachetul de servicii, pe baza prevederilor contractului – cadru;

15. Asigurarea, în calitate de instituții competente, a activităților de aplicare a acordurilor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății încheiate de România cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale şi a altor prestații, în condițiile respectivelor acorduri internaționale;

16. Efectuarea de sondaje în vederea evaluării gradului de satisfacere a asiguraților şi evaluarea interesului manifestat de aceştia față de calitatea serviciilor medicale;

17. Monitorizarea şi controlarea modului de derulare a contractelor de furnizare servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale;

18. Folosirea mijloacelor adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea şi susținerea intereselor asiguraților;

19. Organizarea şi efectuarea controlului serviciilor medicale care se acordă asiguraților pe baza contractelor de furnizare servicii încheiate;

20. Exercitarea altor atribuții prevăzute de acte normative în domeniul sănătații.